Neemt u deze gebruiksvoorwaarden aandachtig en zorgvuldig door voordat u zich registreert bij Terriblekid (hierna: tk). Wanneer u na het accepteren van deze voorwaarden gebruik gaat maken van terriblekid.com en de kanalen ertoe behorend, bent u gebonden aan de voorwaarden die in deze overeenkomst worden beschreven. Wanneer u deze voorwaarden niet accepteert, kunt u geen gebruik maken van tk. Tevens dient u zich te realiseren dat (bijna) alle informatie die op het platform wordt gezet voor iedereen te lezen is en dat inloggen noodzakelijk is om deel te nemen aan discussies.

1. Overeenkomst

tk is een platform voor vrije denkers. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via info@terriblekid.com
Deze gebruikersvoorwaarden vormen een overeenkomst tussen tk en u, de individuele gebruiker van tk. Na het accepteren van deze voorwaarden kunt u inloggen op de website van tk met behulp van uw gebruikersnaam en wachtwoord. Nadat u bent ingelogd kunt u deelnemen en op het beveiligde gedeelte van de website op eenvoudige, transparante wijze communiceren met medeleden, medewerkers en medische experts.

2. Doel terriblekid

tk creëert en onderhoudt een online-platform dat op eenvoudige en transparante wijze aan deelnemers en hun omgeving de mogelijkheid biedt om algemene informatie te vergaren omtrent actualiteit en daarover te communiceren met medeleden en de moderator. 

Wij zijn voor open dialoog, waarin iedereen alles mag vragen en ook met elkaar in gesprek kan. Wat wij echter niet toestaan is discriminerende, racistische, seksistische en anderszins aanstootgevende communicatie. Wij bewaken ons platform ook, zodat het een zo veilig mogelijke omgeving is voor iedereen. Dat betekent dat onnodig of onjuist gebruik van ons platform niet wordt toegestaan. Denk daarbij aan het inzetten van het platform voor eenzijdige propaganda, het gebruiken van volgers om afgeschermd informatie te vergaren of andere handelingen die anderen kunnen hinderen. Daarbij zijn permabans mogelijk.

3. Verplichting individuele gebruiker

De gebruikersnaam die en het wachtwoord dat u kiest tijdens het registreren voor tk zijn strikt persoonlijk. U mag deze niet delen met anderen; hetgeen wordt aangemerkt als ongeoorloofd gebruik;
Ten aanzien van het door de gebruiker gekozen bezoekerswachtwoord is het beheer en de verstrekking daarvan een verantwoordelijkheid van de gebruiker van tk, Ongeoorloofd gebruik van de account (informatie) dient de gebruiker onmiddellijk aan tk te melden;
U mag zich geen toegang verschaffen of proberen te verschaffen tot de tk-website op andere wijze dan door het gebruik van uw gebruikersnaam en wachtwoord;.
De gebruiker mag zich bij het aanmaken van een account en het gebruik van de website niet voordoen als een ander persoon;
U dient eventuele instructies van tk met betrekking tot het gebruik van de website op te volgen;
tk behoudt zich het recht voor in het geval van vermoeden van oneigenlijk gebruik, uw gegevens en dataverkeer te beoordelen en zo nodig na vaststellen van oneigenlijk gebruik, uw account zonder opgaaf van redenen te sluiten;
U staat er jegens tk voor in dat u te allen tijde de verplichtingen uit hoofde van de gebruiksvoorwaarden zult nakomen en dat u zich zult houden aan alle wet- en regelgeving die van toepassing zijn op het gebruik van de website, alsmede aan de algemene normen en waarden in het maatschappelijk verkeer;U zult geen handelingen verrichten of laten verrichten waardoor schade kan worden toegebracht aan tk of een van haar gebruikers of waardoor de gerechtvaardigde belangen van tk of een van haar gebruikers geschaad kunnen worden;
Ander gebruik van tk dan is omschreven onder doel tk is niet toegestaan;
Van de website mag geen misbruik worden gemaakt en commercieel gebruik van de website is niet toegestaan

4. Toestemming

Hoe krijgt u mijn toestemming? Als we om een bepaalde reden om uw persoonlijke gegevens vragen, zullen we u rechtstreeks om uw uitdrukkelijke toestemming vragen en u de mogelijkheid bieden om nee te zeggen. Hoe trek ik mijn toestemming in?</>Als u zich na uw opt-in van gedachten verandert, kunt u uw toestemming zelf intrekken door de optie "Account verwijderen" op onze website te gebruiken. U kunt ons ook bereiken om contact met u op te nemen voor het verder verzamelen, gebruiken of openbaar maken van uw informatie, op elk moment door contact met ons op te nemen via info@terriblekid.com of door te mailen naar:

TerribleKid
Prinseneiland 305
1013LP Amsterdam
The Netherlands

5. Uitsluiting aansprakelijkheid

De redactie van tk doet haar uiterste best om de informatie zo volledig en actueel mogelijk te houden. Ondanks de voortdurende zorg die aan de informatie en aan het monitoren van het forum wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of niet (meer) juist is. 
tk is niet verantwoordelijk voor informatie op websites waarnaar op onze site wordt verwezen.
Alle informatie op de website kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd, alsmede geldt dit voor ontoelaatbare (delen van) bijdragen.

Streetdoctor sluit elke aansprakelijkheid uit voor zowel directe als indirecte schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tot het verlenen van diensten. Daaronder dient te worden begrepen alle schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de tk-website of de onmogelijkheid deze te gebruiken en/of enige aanverwante dienstverlening van tk dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins; voor zover deze uitsluiting op grond van dwingend recht is toegestaan.
Deze aansprakelijkheidsbeperking beoogt echter niet de aansprakelijkheid van tk voor opzet en/of bewuste roekeloosheid of in het geval van personenschade van tk (eigen handelen) zelf en/of de bestuurders van tk uit te sluiten.
tkdoet haar best de website vrij te houden van virussen en andere schadelijke eigenschappen. Zij kan dat echter niet garanderen en mocht hier onverhoopt toch sprake van zijn dan sluit tk elke aansprakelijkheid uit.

6. Vrijwaring

Door het gebruik van de tk-website stemt u ermee in tk en eventuele derden te vrijwaren tegen alle eventuele claims, kosten (waaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand), eventuele rechtszaken en andere vormen van aansprakelijkheid die voortvloeien uit of gerelateerd zijn aan uw gebruik van de tk-website.
Bij het aanbieden van een bijdrage aan tk door individuele gebruikers wordt door hen gegarandeerd dat zij over alle (intellectuele eigendoms)rechten - waaronder begrepen auteursrechten en merkrechten- beschikken en worden alle (intellectuele eigendoms)rechten overgenomen door tk.

7. Slotbepalingen

Deze gebruikersvoorwaarden bevatten alle afspraken die tussen u en tk zijn gemaakt. Zij treedt in de plaats van alle eerder afspraken en overeenkomsten die zijn gemaakt of gesloten ten aanzien van het gebruik van de tk-website. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.
Indien één of meer bepalingen van deze gebruikersovereenkomst nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Het nietige of vernietigde beding zal door partijen worden vervangen door een beding dat hiermee zoveel als mogelijk in overeenstemming is.
Deze gebruiksvoorwaarden kunnen door tk altijd worden gewijzigd.
Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij dwingend recht anders voorschrijft.Deze voorwaarden en de Nederlandse wetgeving zijn ook van toepassing indien de gebruiker vanuit het buitenland gebruik maakt van tk.